9:e KYU

KIHON

  • Oi Zuki Jodan (framåt)
  • Age Uke (bakåt)
  • Oi Zuki Chudan (framåt)
  • Soto Uke (sista Soto Uke/Gyazu Zuki) (bakåt)
  • Gyaku Zuki (framåt)
  • Gedan Barai (bakåt)
  • Mae Geri (Kamae) (Mawatte)

KUMITE

  • Kihon Gohon Kumite – Jodan/Chudan

KATA

  • Taikyoku Shodan (+ Bunkai)
  • Taikyoku Nidan (+ Bunkai)

TEORI